Плани та звіти надання БПД

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ про проведення планового внутрішнього аудиту діяльності Київського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Деталі

(фінансовий аудит та аудит відповідності)

за період з 01.01.2013 по 30.06.2014

Київ - 2014

 


 

ЗМІСТ

Розділ І.

ВСТУПНА ЧАСТИНА

1.1.         Організація та методологія проведення аудиту…….……………………3

1.2.         Опис об’єкта внутрішнього аудиту……………………………………..…4

1.3.         Резюме………………………………….…………………………………...5

1.4.         Скорочення, використані в аудиторському звіті…………………..……...6

 

Розділ ІІ.

АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

2.1.Аналіз установчих документів……………………..………………….7

2.2. Оцінка правильності складання та затвердження кошторису доходів та видатків, внесення до нього змін. Загальний стан виконання кошторису…………………………………….………………………………….....9

2.3. Оцінка стану використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу……………………………………… 14

2.4. Оцінка операцій на реєстраційних рахунках, відкритих в органах державного казначейства……………………………………................................24

2.5. Оцінка ведення касових операцій та обліку коштів, виданих підзвіт…………………………………………………………………………...….25

2.6. Оцінка правильності проведення оплати праці та нарахувань на заробітну плату.........................................................................................................27

2.7. Оцінка стану дебіторської та кредиторської заборгованості та причин її утворення. Дотримання при укладанні угод діючого законодавства про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти……………..……...30

2.8. Оцінка стану збереження та використання придбаних нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та товарно-матеріальних цінностей..........................................................32

2.9. Оцінка правильності ведення бухгалтерського обліку, законності та достовірності фінансової звітності ……………………..……….......................33

 

Розділ ІIІ.

ПІДСУМКОВА ЧАСТИНА

Аудиторський висновок...................................................................................33

 

 

 

 

I.                  ВСТУПНА ЧАСТИНА

 

1.1.         Організація та методологія проведення аудиту

 

Напрям внутрішнього аудиту: фінансовий аудит та аудит відповідності.

Мета проведення внутрішнього аудиту: оцінка діяльності установи, дотримання законності використання і збереження майна, проведення господарської діяльності.

Цілі внутрішнього аудиту:

Перевірка обґрунтованості планування статей кошторису та стану їх фактичного виконання.

Підготовка висновку щодо дотримання законодавства при оплаті послуг та відшкодуванні витрат адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

Оформлення висновку щодо законності та обґрунтованості встановлених надбавок та доплат, премій. Аналіз фонду основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних виплат, тощо.

Підготовка висновку щодо дотримання законодавства при укладанні та виконанні договорів.

Інші цілі внутрішнього аудиту, передбачені Програмою проведення планового внутрішнього аудиту діяльності, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 09.07.2014 № 976/6.

Підстава для проведення планового внутрішнього аудиту: п.2 Плану роботи Управління внутрішнього аудиту Міністерства юстиції України на II півріччя 2014 року.

Аудиторська група:

Керівник аудиторської групи: головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту діяльності служб, підприємств та бюджетних установ Управління внутрішнього аудиту Міністерства юстиції України Власова І.А.

 

Члени аудиторської групи:

- головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту діяльності служб, підприємств та бюджетних установ Управління внутрішнього аудиту Шкурченко І.В.;

- головний спеціаліст відділу внутрішнього аудиту діяльності служб, підприємств та бюджетних установ Управління внутрішнього аудиту Микитюк Т.М.;

Дати початку і закінчення проведення внутрішнього аудиту:

з 15.07.2014 по 08.08.2014 року.

Період, за який проводиться внутрішній аудит: 2013 рік та І півріччя 2014 року.

 

1.2.Опис об’єкта внутрішнього аудиту:

 

Київський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги є територіальним відділенням Координаційного центру з надання правової допомоги у Київській області.

Центр є неприбутковою організацією, користується правами юридичної особи, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства.

У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мін'юсту, іншими актами законодавства.

Центр свою діяльність здійснює відповідно до Положення про Київський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджене наказом Координаційного центру з надання правової допомоги 30.07.2012 № 11 зі змінами.

Основними завданнями Центру є створення рівних можливостей доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання у Київській області безоплатної правової допомоги, а саме надання таких видів правових послуг:

захист від обвинувачення;

здійснення представництва інтересів осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

складання документів процесуального характеру.

 

 

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження

Київський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Правовий статус суб’єкта

Юридична особа

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету

360 Міністерство юстиції України

Організаційно-правова форма

Орган державної влади

Ідентифікаційний код

38286010

Ознака неприбутковості

0002

Місцезнаходження

 

09100, Київська область, м.Біла Церква, вул. Гайок, 4 а

Контактний телефон

(089) 120-00-69

 

Доходи Центру складаються з загального фонду державного бюджету.

Посадовими особами Центру, яким було надано право підпису розрахункових документів у періоді, що підлягав аудиту, були:

З правом першого підпису:

Директор Центру Кіккас Віктор Едгардович у період з 01.01.2013 по 31.01.2013 (наказ про звільнення №12-к від 31.01.2013р.);

директор Клепка Валерій Григорович у період з 01.02.2013 по теперішній час;

заступник директора Сірик Оксана Сергіївна – з 01.01.2013 по теперішній час.

З правом другого підпису: головний бухгалтер Іщенко Олена Борисівна з 01.01.2013 по теперішній час.

 

1.3.          Резюме:

 

За результатами проведеного планового внутрішнього аудиту діяльності Київського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за період з 01.01.2013 по 30.06.2014 року, виявлені окремі порушення та недоліки, що мають обмежений вплив на стан фінансово-господарської діяльності Центру, а також встановлено рівень внутрішнього контролю, що потребує вдосконалення.

Зокрема, виявлені недоліки в установчих документах, що в свою чергу призвело до зайвого нарахування заробітної плати у сумі 11,6 тис.грн., крім того, ЄСВ на суму 2,5 тис. грн.

Оцінкою стану правильності складання та затвердження кошторису доходів та видатків, внесення до нього змін та стан його виконання, встановлені порушення щодо збільшення асигнувань без наявної потреби та випадки взяття бюджетних зобов’язань без відповідних бюджетних асигнувань.

Також встановлені непоодинокі порушення витрачання коштів передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. За результатами аудиту виявлено не донарахування сум адвокатам за надані послуги – 0,3 тис.грн. та до зайвого нарахування та виплати сум – 8,6 тис. гривень.

Внаслідок відсутності однозначного тлумачення поняття «час надання послуг адвокатом» при розрахунках винагороди адвокатам у 2014 році, за доручення отримані у 2013 році, існує ймовірність зайво нарахованої винагороди адвокатам у сумі 8,9 тис. гривень.

Відсутність механізму визначення часу на проїзд у різних місцевостях в залежності від транспортного сполучення, відстані, погодних умов, тощо, також приводить до завищення обсягу часу на проїзд, який необхідний для подолання відстані, і як наслідок, зайвому нарахуванню винагороди адвокатам.

Через порушення законодавства в сфері оплати праці працівниками Центру недоотримано заробітної плати на загальну суму 1,8 тис.грн. та було зайво нараховано заробітної плати на загальну суму 11,68 тис. грн, крім того ЄСВ - 2,5 тис.гривень.

Також, встановлені факти щодо не забезпечення або несвоєчасного забезпечення працівників Центру коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження, що призвело до недонарахування та невиплати працівникам Центру добових та витрат на проїзд в сумі 0,6 тис. гривень.

Недоліки, виявлені в ході проведення аудиту, свідчать про необхідність посилення рівня внутрішнього контролю. Тобто, існуючі в установі процеси, операції, розподіл повноважень потребують удосконалення з метою забезпечення виконання функцій та завдань.

 

1.4.         Скорочення, використані в аудиторському звіті:

 

1.     Центр - Київський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

2.     Координаційний центр - Координаційний центр з надання правової допомоги;

3.     Мін’юст – Міністерство юстиції України;

4.     КМУ – Кабінет Міністрів України;

5.     КЗпП УкраїниКодекс законів про працю України;

6.       Порядок №1001 – Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затверджений постановою КМУ
від 28.09.2011 № 1001;

7.  Постанова № 552 - Постанова КМУ від 20.06.2012 № 552 «Про умови оплати праці працівників Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень»;

8.  Постанова № 305 - Постанова КМУ від 18.04.2012 №305 «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу»;

9.  Порядок № 305 Порядок оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затверджений постановою КМУ від 18.04.2012 №305;

10.           Порядок № 228 - Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений Постановою КМУ від 21.02.2002 № 228;

11.       Порядок № 100 - Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.1995 № 100;

12.       Порядок № 1363 - «Порядок інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб», затверджений постановою КМУ від 28.11.2011 №1363;

13.       Наказ № 37 - Наказ Координаційного центру з надання правової допомоги від 27.12.2012 № 37 «Про затвердження форм доручень та журналів реєстрації центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги»;

14. Наказ № 114 - Наказ Головного Управління Державного казначейства України від 10.12.1999 № 114 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ»;

15. Наказ № 611 - наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2013 № 611 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ»;

16.      Інструкція № 59 – «Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон», затверджена наказом Міністерства фінансів від 13.03.1998 № 59;

17.           Положення № 637 - «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затверджене Постановою Правління НБУ від 15.12.2004 №637 (і змінами та доповненнями);

18. КПКВ 3603020 – Код програмної класифікації видатків 3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги»;

19.       КПКВ 3603030 - Код програмної класифікації видатків 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної допомоги».

 

Розділ ІІ.

АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

 

2.1. Аналіз установчих документів.

 

У періоді, що підлягав аудиторському дослідженню, Центр здійснював свою діяльність відповідно до:

1. Положення про Київський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом Координаційного центру з надання правової допомоги від 30.07.2012 № 11, зі змінами;

2. Колективного договору між адміністрацією та представником трудового колективу Київського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, схваленого загальними зборами трудового колективу 18.03.2013 року та зареєстрованого виконавчим комітетом Білоцерківської міської Ради 18.03.2013 за № 83.

3. Правил внутрішнього трудового розпорядку, затверджених наказом Центру від 18.03.2013 № 20.

4. Положення про облікову політику Київського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом директора Центру від 03.01.2013 № 4, з додатками:

- Положення про преміювання працівників Київського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги;

- Положення про встановлення надбавок і доплат працівникам Київського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Проведеним аналізом документів, на підставі яких здійснюється діяльність Центру, встановлено, що Додатком №2 до Колективного договору Перелік надбавок, доплат, які встановлюються працівникам Київського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги”, пунктом 2.4. Положення про облікову політику та пунктом 1.2.3. Положення про встановлення надбавок і доплат працівникам Київського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги визначено, що відповідно до статті 108 КЗпП України директор має право установлювати надбавку за роботу в нічний час в розмірі 25 % від посадового окладу для працівників, які здійснюють чергування, відповідно до затвердженого графіку чергувань ”.

Вищевикладене суперечить нормі статті 108 КЗпП, якою встановлено, що «робота у нічний час оплачується у підвищеному розмiрi, встановлюваному генеральною, галузевою (регіональною) угодами та колективним договором, але не нижче 20 відсотків тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи у нічний час ”.

Крім того, додатками до Положення про облікову політику Київського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого наказом директора Центру від 03.01.2013 № 4, є Положення про преміювання працівників та Положення про встановлення надбавок і доплат. Проте, регулювання трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і роботодавців повинні визначатися у Колективному договорі. Статтею 1 Закону України №3356-ХІІ від 01.07.1993 «Про колективні договори і угоди» визначено, що Колективний договір, угода укладаються на основі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців.

У Положенні про облікову політику визначаються методи оцінки, обліку і процедур, які має застосовувати підприємство та щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більш ніж один їх варіант, а не питання трудових і соціально-економічних відносин працівників та роботодавців.

Таким чином, наказом від 03.01.2013 № 4 директором Центру затверджено Положення про облікову політику Київського обласного центру за надання безоплатної вторинної правової допомоги з додатками, які регулюють питання трудових і соціально-економічних відносин працівників та роботодавців, що є порушенням норм розділу І та ІІ «Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 № 1213.

Для аналізу стану усунення недоліків та порушень, виявлених попередніми контрольними заходами, проведених у Центрі протягом періоду, який підлягав аудиторському дослідженню, надано матеріали перевірки державних закупівель у Київському обласному центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги за період з 01.01.2013 по 01.03.2014, проведеної Білоцерківською об’єднаною Державною фінансовою інспекцією у квітні 2014 року. Акт від 16.04.2014 № 11-31/63. Порушень не встановлено.

Відповідно до книги реєстрації перевірок (ревізій) інші контрольні заходи в Центрі не проводились.

 

2.2. Оцінка правильності складання та затвердження кошторису доходів та видатків, внесення до нього змін. Загальний стан виконання кошторису.

При аудиті даних питань застосовувались методи документальної перевірки, опитування, аналітичного огляду, аналітичної перевірки, арифметичної перевірки документів.

Оцінці підлягали: лімітні довідки про бюджетні асигнування, плани асигнувань загального фонду, плани (річні, помісячні) використання бюджетних коштів, витяги з річного та помісячного розпису асигнувань державного бюджету зі змінами, витяги з розпису видатків загального фонду державного бюджету зі змінами, кошториси, довідки про зміни до кошторису, фінансова та бухгалтерська звітність.

Аудит складання та затвердження кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, внесення до них змін, а також аудит виконання кошторисів загального фонду проведено суцільним способом.

Фінансово-господарська діяльність Центру за період, який підлягав аудиторському дослідженню, здійснювалась за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, по КПКВ 3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги» та КПКВ 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної допомоги».

У відповідності до Порядку № 228 кошториси, плани асигнувань Центру на 2013 та 2014 роки складені на підставі показників, доведених лімітними довідками.

Аудитом дотримання порядку затвердження кошторисів доходів і видатків Центром на 2013 – 2014 роки за КПКВ 3603020 та КПКВ 3603030 порушень не встановлено.

На 2013 рік Кошторис затверджений в.о. директора Координаційного центру з надання правової допомоги Лавринюком М.В., на 2014 рік - директором Координаційного центру Вишневським А.В. 03.03.2014.

В порушення п. 38 Порядку № 228 Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету на 2013 рік без зазначення дати затверджені в.о. директора Координаційного центру.

Зміни до кошторисів по загальному фонду вносилися при наявності довідок про зміни до планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету.

Аудиторським дослідженням обґрунтованості внесення змін до кошторису та плану асигнувань загального фонду бюджету за КПКВ 3603020 встановлено недотримання вимог п.47 Порядку № 228 щодо збільшення асигнувань без наявної потреби у бюджетних асигнуваннях. Так, відповідно до довідки від 02.12.2013 № 670 було збільшено асигнувань по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 5500 грн. (КЕКВ 2273), проте станом на 01.12.2013 затверджено асигнувань з урахуванням змін 36800 грн, в тому числі по КЕКВ 2273 – 13800 грн, фактичні видатки по КЕКВ 2270 станом на 01.12.2013 року склали 22575 грн, в тому числі по КЕКВ 2273 – 11837,9 грн. Зменшення по КЕКВ 2271 було проведено довідкою від 17.12.2012 № 724.

Головним бухгалтером Іщенко О.Б. було надано пояснення щодо направлення до Координаційного центру листа з проханням провести корегування КЕКВ 2271 (-)3700 грн, КЕКВ 2273 (+)5500 грн. Проте, довідкою про зміну кошторису від 02.12.2013 № 670 Координаційним центром були внесені зміни по КЕКВ 2273 +5500 грн, в тому числі (серпень 2013 +400 грн., вересень +300 грн). Зменшення по КЕКВ 2271 були проведені довідкою від 17.12.2013 №724 в сумі 4000 грн. (жовтень 300 грн, листопад 3700 грн).

Таким чином, в недотримання вимог п.47 Порядку № 228 Координаційним центром були внесені зміни до кошторису щодо збільшення асигнувань без наявної потреби у сумі 5,5 тис. гривень.

 

На 2013 рік Центру по загальному фонду кошторису за КПКВ 3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги», з врахуванням змін до кошторису, затверджено асигнувань на загальну суму 425,74 тис. грн, у т.ч.: на заробітну плату 265,2 тис. грн. –
62,3
% від загальних кошторисних призначень; на нарахування на заробітну плату становлять 83,3 тис. грн. (19,6%), на предмети, матеріали, обладнання та інвентар 14,5 тис. грн. (3,4%); на оплату послуг (крім комунальних) - 22,44 тис. грн. (5,2%), на відрядження 2,0 тис. грн. (0,5%); на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 38,3 тис. грн. (9,0%).

Відповідно до Звіту форми №2д «Про надходження та використання коштів загального фонду) за 2013 рік, по КПКВ 3603020 Центром отримано фінансування та касові видатки у сумі 395,3 тис. грн. (або 92,9% від затверджених кошторисних призначень), фактичні видатки склали 401,1 тис. грн. (або 94,2% від затверджених кошторисних призначень).

Перевищення фактичних видатків над касовими в 2013 році у сумі
5,8 тис. грн. виникло з наступних причин:

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання і інвентар» - за рахунок придбання ТМЦ, які не списані у звітному періоді в сумі 4,3 тис.грн, переданих від Координаційного центру бланків листів на суму 0,8 тис.грн. та утворення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2014 в сумі 5,72 тис. грн;

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - утворення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2014 в сумі 2,6 тис. грн;

- по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - утворення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2014 за авансовими звітами на суму 0,95 тис. гривень.

На виконання листа Координаційного центру від 12.07.2013 №25-705 Центром були надані розрахунки та прогнозні обсяги видатків на 2014 рік. Проведеною оцінкою правильності розрахунків та прогнозних обсягів видатків за КПКВ 3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги» на 2014 рік встановлено, що за загальним фондом, відповідно до розрахунків, які обґрунтовують показники видатків бюджету, що включаються до проекту кошторису, передбачено отримати бюджетних асигнувань на загальну суму 460,2 тис. гривень. Фактично за кошторисом КПКВ 3603020 затверджено бюджетних асигнувань за загальним фондом в сумі 425,74 тис. грн. або 92,5 відсотків від розрахункових.

 

На 2014 рік Центру по загальному фонду кошторису за КПКВ 3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги» з врахуванням змін до кошторису, затверджено асигнувань на загальну суму 658,5 тис. грн. у т.ч.: на заробітну плату 450,0 тис. грн. – 68,3 % від загальних кошторисних призначень, на нарахування на заробітну плату 154,0 тис. грн. (23,4%), на предмети, матеріали, обладнання та інвентар 11,8 тис. грн. (1,8%), на оплату послуг (крім комунальних) 7,1 тис. грн. (1,1%), на відрядження 1,9 тис. грн. (0,3 %), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 33,7 тис. грн. (5,1%).

Відповідно до Звіту форми №2д «Про надходження та використання коштів загального фонду) за 1 півріччя 2014 року за КПКВ 3603020 Центром отримано фінансування та касові видатки в сумі 232,7 тис. грн. (або 76,1% від затверджених кошторисних призначень на звітний період – 305,8 тис.грн.), фактичні видатки склали 225,3 тис. грн. (або 73,7% від затверджених кошторисних призначень на звітний період).

Перевищення касових видатків над фактичними у 1 півріччі 2014 року у сумі 7,38 тис. грн. виникло з наступних причин:

- по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання і інвентар» - на суму 3,85 тис.грн, в тому числі за рахунок списання ТМЦ придбаних в минулих періодах на суму 1,87 тис. грн. та погашенням кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2014 в сумі 5,72 тис. грн, виникненням нової кредиторської заборгованості в сумі 0,85 тис.грн. за придбаний папір та збільшенням залишків матеріалів на кінець періоду на суму 0,85 тис. гривень;

- по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - на суму
2,61 тис. грн. за рахунок погашення кредиторської заборгованості минулих років;

- по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - на суму 0,92 тис. грн. за рахунок погашення кредиторської заборгованості минулих років у сумі
0,95 тис. грн. та утворення кредиторської заборгованості станом на 01.07.2014 за авансовим звітом на суму 0,03 тис. гривень.

Оцінкою стану виконання кошторису по КПКВ 3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги» встановлено наступне.

Для аудиту наданий договір оренди № 3 від 11.03.2013 нежитлового приміщення, укладений між КП «Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс» і Центром та договір № 35-Б від 11.03.2013 про відшкодування витрат Орендодавця на утримання орендованого нерухомого майна, інженерних мереж та надання комунальних послуг Орендарю. Актом прийому-передачі в оренду приміщень до Київського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги було передано в оренду кімнати № 64-73 на другому поверсі інженерного корпусу загальною площею 223,0 кв.м. Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000632 від 26.03.2013 та акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) №ОУ-0000632 від 26.03.2013 року, 27.03.2013 року були зареєстровані бюджетні зобов’язання (відшкодування комунальних послуг) на суму 12122,06 гривень. 27.03.2013 платіжними дорученнями № 38, 39, 40 було сплачено суму 8641,88 гривень. Станом на 01.04.2013 кредиторська заборгованість по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» склала 3480,18 гривень. Планом асигнувань загального фонду бюджету затверджено асигнувань на січень – березень 2013 року у сумі 10300 грн. по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв», фактичні видатки складають 12122 гривень. Зазначені показники відображені у Звіті про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, №2м) за 1 квартал 2013 року по КПКВ 3603020.

Згідно п. 51 Порядку № 228 виконання кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету тощо здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

Таким чином, в недотримання п.20 статті 116 Бюджетного Кодексу України, п. 51 Порядку № 228 Центром за КПКВ 3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги» були взяті бюджетні зобов'язання без відповідних бюджетних асигнувань у сумі 1882 гривень. За результатом 1 півріччя 2013 року бюджетні зобов’язання по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» взяті в межах асигнувань.

Головним бухгалтером Іщенко О.Б. надані пояснення про направлення листа до Координаційного центру (лист № 31 від 27.03.2013) щодо збільшення кошторисних призначень та отримання усної відповіді із запевненням внесення змін вже у березні 2013 року. Як наслідок, було проведено реєстрацію фінансових зобов’язань. Зміни до кошторису були внесені у квітні 2013 року (довідка № 22 від 11.04.2013).

На 2013 рік Центру по загальному фонду кошторису за КПКВ 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної допомоги» з врахуванням змін до кошторису затверджено асигнувань на суму 1019,9 тис. грн. по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

Відповідно до Звіту форми №2д «Про надходження та використання коштів загального фонду за 2013 рік за КПКВ 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної допомоги» Центром отримане фінансування та касові видатки в сумі 870,7 тис. грн. (або 85,4% від затверджених кошторисних призначень), фактичні видатки склали 1019,4 тис. грн. (або 99,9% від затверджених кошторисних призначень).

Перевищення фактичних видатків над касовими у 2013 року у сумі 148,7 тис. грн. виникло за рахунок утворення кредиторської заборгованості перед адвокатами 149,2 тис. грн. та кредиторської заборгованності в сумі
0,5 тис.грн, яка була передана у І кварталі 2013 року від ГУЮ у Київській області відповідно до Доручення першого заступника Міністра юстиції України листом Координаційного центру від 13.06.2013 №25-204.

Оцінкою стану виконання кошторису за КПКВ 3603030 у 2013 році встановлено наступне.

Планом асигнувань загального фонду бюджету затверджено асигнувань на січень – жовтень 2013 року в сумі 753,9 тис.грн. по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)», фактичні видатки складають 800,99 тис. грн, на січень-листопад 2013 року затверджено асигнувань у сумі 902,8 тис.грн, фактичні видатки складають – 945,5 тис. гривень.

Згідно п. 51 Постанови № 228 виконання кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету тощо здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

Таким чином, в недотримання п.20 статті 116 Бюджетного Кодексу України, п. 51 Порядку № 228 Центром були взяті бюджетні зобов'язання за КПКВ 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної допомоги» без відповідних бюджетних асигнувань у жовтні 2013 року на суму 47,09 тис.грн, у листопаді у сумі 43,5 тис. гривень. За підсумками 2013 року бюджетні зобов’язання взяті в межах асигнувань.

На виконання листа Координаційного центру від 12.07.2013 №25-705 Центром були надані розрахунки та прогнозні обсяги видатків на 2014 рік.

Проведеною оцінкою правильності розрахунків та прогнозних обсягів видатків за КПКВ 3603030 на 2014 рік встановлено, що за загальним фондом, відповідно до розрахунків, які обґрунтовують показники видатків бюджету, що включаються до проекту кошторису, передбачено отримати бюджетних асигнувань на загальну суму 1082,1 тис. гривень. Станом на 01.04.2013 фактичні видатки склали 25,6 тис. грн, на 01.07.2013 фактичні видатки склали 235,96 тис. грн, тобто взяті зобов’язання у 2 кварталі 2013 року збільшились у 9 разів. Центром при розрахунках був врахований приріст видатків у розмірі тільки 6 % в порівнянні із затвердженими на 2013 рік кошторисними асигнуваннями.

Фактично за кошторисом КПКВ 3603030 затверджено бюджетних асигнувань за загальним фондом в сумі 1728,6 тис. грн. або 160 відсотків від прогнозних розрахунків.

Відповідно до Звіту форми № 2д «Про надходження та використання коштів загального фонду» за І півріччя 2014 року, по КПКВ 3603030 Центру затверджено асигнувань на звітний період на загальну суму 1060,1 тис. грн, фінансування та касові видатки складають – 653,3 тис.грн, фактичні видатки складають 910,9 тис. гривень.

Перевищення фактичних видатків над касовими у 1 півріччі 2014 року у сумі 257,6 тис. грн. виникло за рахунок погашення кредиторської заборгованості минулих років в сумі 149,2 тис.грн. та утворення нової заборгованості перед адвокатами в сумі 406,8 тис.гривень.

 

2.3. Оцінка стану використання коштів, передбачених у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

 

При аудиті даного питання застосовувались методи документальної перевірки, опитування, аналітичного огляду, аналітичної перевірки, арифметичної перевірки документів.

Оцінці підлягали: меморіальні ордери № 6-АДВ, контракти та договори заключні Центром з адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально або в організаційно-правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об’єднання та надають послуги за дорученням центру безоплатної вторинної правової допомоги, акти наданих послуг, довідки про виконання окремих дій з надання безоплатної вторинної правової допомоги, розрахунки розміру винагороди адвоката за надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному проваджені та витрат, пов’язаних з наданням безоплатної вторинної правової допомоги, звіти за статистичними спостереженнями.

Оцінку правильності проведення оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів проведено вибірковим способом за період з 01.01.2013 по 30.06.2014 років:

адвокат Тетера Л.М. – березень – квітень 2014 року;

адвокат Вовчук М.В. – березень 2014 року;

адвокат Несвітайло О.М. – травень, червень, липень, вересень 2013 року.

адвокат Титаренко Д.М. - січень-квітень 2014 року;

адвокат Зелькіна Т.Є. травень –серпень 2013 року, січень-травень 2014 р.;

адвокат Дробаха В.О. березень-липень 2013 року;

адвокат Музиченко О.О. березень-липень, жовтень 2013 року;

адвокат Мельник С.В. квітень – червень 2013 року;

адвокат Дідора А.К. липень-листопад 2013 року.

Київський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги надає правові послуги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», Кримінального процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України, Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та інших нормативно правових актів.

Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» безоплатна вторинна правова допомога надається:

* особам, до яких застосовано адміністративне затримання, -
на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої
статті 13 цього Закону;

* особам, до яких застосовано адміністративний арешт, - на
правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої
статті 13 цього Закону;

* особам, які затримані за підозрою у вчиненні злочину, - на
правову послугу, передбачену пунктом 1 частини другої статті 13
цього Закону;

* особам, до яких як запобіжний захід обрано тримання під
вартою, - на правову послугу, передбачену пунктом 1 частини другої
статті 13 цього Закону. Така допомога надається протягом 72 годин
з моменту затримання. У разі якщо слідчий суддя, суд прийняв
рішення про тримання особи під вартою, безоплатна правова допомога
надається, якщо така особа належить до однієї з категорій осіб,
зазначених у пунктах 1 і 2 частини першої цієї статті;

* особам, у кримінальних провадженнях стосовно яких
відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу
України захисник залучається слідчим, прокурором,
слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або
проведення окремої процесуальної дії, - на правову послугу,
передбачену пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 цього Закону.

У 2013 році було укладено 71 контракт з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та 29 договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, у І півріччі 2014 року – 75 та 20 відповідно.

Надання правової допомоги здійснюється шляхом видачі центром доручення адвокату. Адвокат після отримання доручення починає виконувати функції захисту у кримінальному процесі. Доручення є підставою надання правової допомоги певній особі. Підставою видачі доручення є отримання відповідних даних від суб’єктів інформування (правоохоронні органи, суд і т.д.), а саме телефонних повідомлень про факти затримань, постанов/ухвал про призначення захисника.

Доручення видається уповноваженою особою центру – черговим. Чергування здійснюється цілодобово. Таким чином забезпечується цілодобова правова допомога.

В 2013 році центром було видано 1809 доручень, з них 850 доручень щодо здійснення захисту осіб, затриманих за підозрою у вчинені злочину, 75 доручень щодо здійснення захисту осіб, затриманих в адміністративному порядку, 805 доручень щодо здійснення захисту за призначенням, 79 доручень щодо проведення окремої процесуальної дії.

В 2013 році адвокатами виконані усі доручення щодо здійснення захисту осіб, затриманих за підозрою у вчинені злочину, щодо здійснення захисту осіб, затриманих в адміністративному порядку, щодо проведення окремої процесуальної дії, загалом 959 доручень. Доручення щодо здійснення захисту за призначенням виконані частково, оскільки частина перебуває в провадженні, тобто на виконанні. В 2013 році адвокатами подано звітів по 1189 дорученням на суму 1 019 900,00 грн, виплачено 870 721,35 гривень.

В першому півріччі 2014 р. видано 974 доручення, з них 436 доручень для здійснення захисту осіб, затриманих за підозрою у вчинені злочину, 5 доручень для здійснення захисту осіб, затриманих в адміністративному порядку, 440 доручень для здійснення захисту за призначенням, 93 доручення для проведення окремої процесуальної дії.

У І півріччі 2014 року адвокатами виконані усі доручення щодо здійснення захисту осіб, затриманих за підозрою у вчинені злочину, щодо здійснення захисту осіб, затриманих в адміністративному порядку, щодо проведення окремої процесуальної дії, загалом 534 доручень. Доручення щодо здійснення захисту за призначенням виконані частково, оскільки перебувають у провадженні, тобто на виконанні.

У І півріччі 2014 року адвокатами подано звітів:

за 2013 р. – по 342 дорученням на суму 647 099,55 грн, виплачено 424 116,71 грн;

за І півріччя 2014 р. - по 423 дорученням на суму 263821,5 грн, виплачено 229 169,18 гривень.

Всі доручення прийняті адвокатами, випадків відмов адвокатів здійснювати захист не встановлено. За весь час роботи Центру скарг на роботу адвокатів не надходило.

Якість роботи адвокатів Центру характеризуються такими показниками:

2013 рік.

Кількість випадків звільнення з-під варти осіб, затриманих в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, що розслідуються слідчими – 21;

Кількість виправдувальних вироків – 8;

Кількість випадків зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення з метою притягнення до відповідальності за менш тяжке правопорушення та/або зменшення обсягу обвинувачення – 3;

Кількість осіб, щодо яких кримінальне провадження було закрито – 28.

січень – червень 2014 р.

Кількість випадків звільнення з-під варти осіб, затриманих в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, що розслідуються слідчими – 9.

Кількість виправдувальних вироків – 2;

Кількість випадків зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення з метою притягнення до відповідальності за менш тяжке правопорушення та/або зменшення обсягу обвинувачення – 4;

Кількість осіб, щодо яких кримінальне провадження було закрито – 13

Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної допомоги здійснювалась за рахунок коштів загального фонду державного бюджету по КПКВ 3603030. Аналітичний облік розрахунків адвокатів ведеться в розрізі кожного адвокату.

Оцінку правильності проведення оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів встановлено наступне.

Оцінкою правильності визначеного фактичного часу роботи адвоката з надання безоплатної вторинної правової допомоги у довідках про виконання окремих дій з надання безоплатної вторинної правової допомоги встановлено арифметичні помилки щодо підрахунку загального часу роботи, що призвело до зайвого нарахування вартості послуг на суму 593,89 грн. та до недонарахування вартості послуг на суму 122,98 грн, в тому числі:

адвокат Тетера Л.М. у 6 випадках (акти наданих послуг від 08.04.2014 №№ 23, 24, 26, від 27.03.2014 №№ 13, 14), внаслідок чого загальна сума зайво нарахованої вартості послуг склала 53,75 грн, загальна сума недонарахованої вартості послуг склала 116,48 грн;

адвокат Вовчук М.В. – акт наданих послуг від 18.03.2014 № 15, внаслідок чого сума зайво нарахованої вартості послуг склала 38,24 грн;

адвокат Титаренко Д.М. – акт наданих послуг від 27.03.2014 № 12, № 48 від 08.04.2014, внаслідок чого сума зайво нарахованої вартості послуг склала 349 грн;

адвокат Музиченко О.О. - акт наданих послуг від 15.10.2013 № 31, внаслідок чого сума зайво нарахованої вартості послуг склала 138,57 грн;

адвокат Дробаха В.О. - акт наданих послуг від 10.06.2013 № 42, внаслідок чого сума зайво нарахованої вартості послуг склала 14,33 грн;

адвокат Зелькіной Т.Є. - акт наданих послуг від 08.04.2014 № 22, загальна сума недонарахованої вартості послуг склала 6,50 гривень.

 

Крім цього, встановлено арифметичні помилки щодо підрахунку часу роботи у нічний час, що призвело до зайвого нарахування вартості послуг на суму 468,96 грн. та до недонарахування вартості послуг на суму 28,68 грн, в тому числі:

адвокат Тетера Л.М. - акт наданих послуг від 08.04.2014 № 30, внаслідок чого сума зайво нарахованої вартості послуг склала 111,64 грн;

адвокат Вовчук М.В. – акт наданих послуг від 18.03.2014 № 29, внаслідок чого сума зайво нарахованої вартості послуг склала 101,50 грн;

адвокат Несвітайло О.М. – у 3 випадках (акти наданих послуг від 17.05.2013 № 26, від 12.06.2013 № 34, від 29.07.2013 № 41), внаслідок чого загальна сума зайво нарахованої вартості послуг склала 114,70 грн, сума недонарахованої вартості послуг склала 28,68 грн;

адвокат Зелькіна Т.Є. - акт наданих послуг від 08.04.2014 № 4, внаслідок чого сума зайво нарахованої вартості послуг склала 141,12 гривень.

 

Оцінкою правильності обчислення розміру винагороди адвокатів, які надавали безоплатну вторинну правову допомогу у кримінальних провадженнях у відповідності до розрахунку та Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу у кримінальних провадженнях, затверджених Постановою № 305, виявлені випадки невірного застосування коефіцієнтів складності кримінального провадження, що призвело до зайвого нарахування вартості послуг на суму 491,53 грн. та до недонарахування винагороди на суму 146,15 грн, в тому числі:

за видом запобіжного заходу - адвокатом Вовчуком М.В. (акт наданих послуг від 18.03.2014 № 5), внаслідок чого сума недонарахованої винагороди склала 146,15 грн;

за особливістю категорії кримінального провадження – адвокатом Несвітайлом О.М. (акт наданих послуг від 04.09.2013 № 59), внаслідок чого сума зайво нарахованої винагороди склала 491,53 грн.

Аудиторським дослідженням дотримання Порядку оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженого Постановою № 305, виявлено, що всупереч пункту 5 зазначеного Порядку адвокатами використовувався власний транспортний засіб без об’єктивної неможливості (нічний час, відсутність транспортного сполучення) прибути у визначений час за допомогою транспорту загального користування, тобто у денний час та при наявності транспортного сполучення, що призвело до зайвого відшкодування витрат на суму 4347,24 грн, в тому числі:

адвокатом Несвітайлом О.М. з м. Біла Церква до м. Фастів, м. Рокитне, (акти наданих послуг від 17.05.2013 №№ 26,28, від 12.06.2013 № 39, від 29.07.2013 №№ 42,43,48,52,56, від 04.09.2013 №№ 57,58,59,60,61,62,64,65,66,), внаслідок чого загальна сума зайво відшкодованих витрат склала 3884,39 грн;

адвокатом Титаренко Д.М. з м. Києва до аеропорту Бориспіль згідно акта наданих послуг від 27.03.2014 № 16, внаслідок чого загальна сума зайво відшкодованих витрат склала 16,91 грн;

адвокатом Зелькіной Т.Є. – з м. Києва до м. Бровари, до м.Вишгород згідно актів наданих послуг від 13.08.2013 № 11, 9, 8, 2, внаслідок чого загальна сума зайво відшкодованих витрат склала – 445,94 гривень.

В недотримання вимог п.8 Постанови №1363 встановлені випадки, коли адвокат прибував до затриманої особи для надання безоплатної вторинної правової допомоги із порушенням термінів, а саме протягом години з моменту видання йому доручення, а у виняткових випадках - не пізніше ніж протягом шести годин з моменту видання йому доручення, що призвело до зайвого нарахування вартості послуг на суму 1101,56 грн., а саме:

адвокат Дідора А.К. - згідно актів виконаних робіт № 5,6 від 12.07.2013 прибуття до затриманої особи відбулося після 10 годин 15 хвилин та 8 годин 55 хвилин., внаслідок чого сума зайво нарахованої винагороди склала 583,06 грн;

адвокат Титаренко Д.М. – згідно акту наданих послуг № 48 від 08.04.2014 адвокат прибув до Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області із запізненням 30 хв., внаслідок чого сума зайво нарахованої винагороди склала 518,5 грн;

Адвокатом Дідорой А.К були надані наступні пояснення: 13.04.2013 року, після отримання від центру доручення, я зателефонував слідчому Меленчуку В. В., який розповів що, в с. Лісне Києво-Святошинського району було затримано гр. Яковлева О. Ф., який вчинив напад на дівчину і в даний час він, Яковлев О.Ф., ще перебуває в с. Лісне. Не має автомобіля щоб доставити його у відділ РВ міліції у м. Боярка, вул. Хрещатик, 88. У 01:45 я прибув у РВ міліції у м. Боярка, на цей час Яковлева О.Ф. ще не було доставлено у відділ. Близько 04:00 Яковлева О.Ф було доставлено у відділ, але він категорично відмовився будь з ким спілкуватися у нічний час, навіть з адвокатом. На той час жодних слідчих дій не проводилось, підозри ще не пред’являлось. Тому було прийняте рішення щодо перенесення на ранок пред’явлення підозри та проведення допиту, після конфіденційного побачення з підзахисним.

В акті помилково зазначено не час фактичного прибуття, а час конфіденційного побачення і час проведення слідчих дій.

01.05.2013 року о 23:45, мною було отримано доручення від Центру для надання безоплатної правової допомоги гр. Хімяк, який знаходиться в РВ міліції м. Боярка, вул. Хрещатик, 88, приблизно о 00:30, я прибув до районного відділу. По прибуттю Хімяк відмовився від спілкування пославшись на те, що в нього болить голова, послався на конвенцію прав людини, заявив, що проводити слідчі дії в нічний час забороняється, і до ранку він не буде спілкуватися ні з адвокатом, ні зі слідчим. Тому було прийняте рішення перенести побачення та проведення слідчих дій на ранок.

Також, встановлені факти одночасного надання послуг по різним дорученням та відшкодування адвокатам витрат на проїзд, оплати хвилин на проїзд до відділу міліції для надання правової допомоги по кожному дорученню, що призвело до задвоєння на загальну суму 167,2 грн, в тому числі:

адвокат Титаренко Д.М. - одночасне надання послуг згідно доручень 288, 282, 272, акти наданих послуг № 49,51,52 від 08.04.2014, внаслідок чого сума зайво нарахованої винагороди склала 121,80 грн;

адвокат Дробаха В.О. - одночасно надаються послуги відповідно до доручення №97 та № 98 від 22.01.2013, акт надання послуг №4 та № 5 від 05.03.2013, внаслідок чого сума зайво нарахованої винагороди склала - 45,40 гривень.

Наказом № 37 затверджені форми доручень для здійснення захисту від обвинувачення особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину та/або відносно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та здійснення представництва інтересів особи, до якої застосовано адміністративне затримання та/або адміністративний арешт, та складання документів процесуального характеру. На відривному корінці доручень передбачено фактичний час прибуття адвоката до затриманої особи, фактичний час завершення надання адвокатом допомоги (фактичний час завершення надання адвокатом безоплатної вторинної правової допомоги затриманій особі під час побачення з нею до першого допиту), П.І.Б. підпис службової особи та печатка. Час прибуття адвоката та час завершення надання правової допомоги враховується при обчисленні винагороди за наявності підтвердних документів.

В ході аудиту встановлені випадки відсутності печатки на відривному корінці до доручення, що є порушенням п. 1 Наказу № 37. Сума нарахованої адвокатам винагороди за час, який не підтверджений оформленим належним чином корінцем до доручення склала 1404,93 грн., в тому числі

адвокат Зелькіна Т.Є.

Акт наданих послуг № 23 від 08.04.2014 – надано послуг на суму
800,72 грн. Не підтверджено час перебування в Ірпінському МВ (відсутні печатки на корінцях доручення № 1305 від 18.09.2013) 18.09.2013- з 21-50 до 02-10 19.09.2013 (270 хв.), 19.09.2013 з 9-30 до 20-30 (660 хв.), сума нарахованої винагороди за зазначений час склала 444,47 гривень.

Акт наданих послуг № 25 від 08.04.2014 – надано послуг на суму 1054,06 грн. Не підтверджено час перебування у Вишгородському МВ (відсутні печатки на корінці доручення № 1103 від 29.07.2013) 30.07.2013- з 17-00 до 00-00 (420 хв.) 120*2+300*(1147*0,025/60), сума нарахованої винагороди за зазначений час склала 258,03 гривень.

Акт наданих послуг № 4 від 08.04.2014 – надано послуг на суму 1108,46 грн. Не підтверджено час перебування у Вишгородському МВ (відсутні печатки на корінцях) 10.09.2013 з 18-30-00-00 (210+120*2 хв.) , 11.09.2013 з 07-00-19-00 (720 хв.) , 12.09.2013 з 11-00 до 16-00 (300хв.). 1470 хв.* (1147*0,025/60), сума нарахованої винагороди за зазначений час склала 702,43 гривень.

Адвокатом Зелькіной Т.Є. надані пояснення щодо відмови канцелярії відділів міліції у печатці на документах такого характеру

Також, встановлені випадки відсутності взагалі корінців до доручень до актів наданих послуг, складених адвокатом Зелькіной Т.Є., які б підтверджували перебування її у відділі міліції, внаслідок чого сума зайво нарахованої винагороди склала 1051,41 грн, в тому числі

акт наданих послуг № 3 від 22.05.2013 – надано послуг на суму 649,39 грн, в томі числі 95,79 грн. витрати на проїзд. Взагалі відсутні корінці до доручення № 421, особа Кандзюба Руслан Григорович;

акт наданих послуг № 1 від 22.05.2013 – надано послуг на суму 549,81 грн, в томі числі 48 грн. витрати на проїзд. Взагалі відсутні корінці до доручення № 305, особа Фесенко Андрій Анатолійович .

Інші документи, які б підтверджували перебування адвоката Зелькіной Т.Є. у відділі міліції стосовно надання правової допомоги, під час аудиту надано не було.

 

Таким чином, внаслідок допущення вищевикладених порушень адвокату Тетера Л.М. було зайво нараховано послуг на загальну суму 165,39 грн, загальна сума недонарахованої вартості послуг склала 116,48 грн; адвокату Вовчуку М.В. - зайво нараховано послуг на загальну суму 139,74 грн, загальна сума недонарахованої вартості послуг склала 146,15 грн; адвокату Несвітайлу О.М. - зайво нараховано послуг та відшкодовано витрат на загальну суму 4490,62 грн, загальна сума недонарахованої вартості послуг склала 28,68 грн; адвокату Титаренко Д.М. - зайво нараховано послуг та відшкодовано витрат на загальну суму 1006,21 грн; адвокату Музиченко О.О. - зайво нараховано послуг та відшкодовано витрат на загальну суму 138,57 грн; адвокату Дробаха В.О. - зайво нараховано послуг та відшкодовано витрат на загальну суму 59,73 грн; адвокату Дідора А.К. - зайво нараховано послуг та відшкодовано витрат на загальну суму 583,06 грн; адвокату Зелькіной Т.Є. - зайво нараховано послуг та відшкодовано витрат на загальну суму 3043,4 грн, в тому числі за час не підтверджений належним чином оформленими корінцями доручень – 1404,93 грн та за час не підтверджений корінцями до доручень взагалі на суму 1051,41 грн, загальна сума недонарахованої вартості послуг склала 6,50 грн.

 

Враховуючи викладене, аудиторським дослідженням встановлено недотримання вимог п.2, 4, 5 Порядку № 305, п. 1 Наказу № 37 та п.8 Порядку №1363, що призвело до зайвого нарахування сум за правові послуги та відшкодування витрат на загальну суму 9626,72 грн, в тому числі за час не підтверджений належним чином оформленими корінцями доручень – 1404,93 грн. та за час не підтверджений корінцями до доручень взагалі - 1051,41 грн, загальна сума недонарахованої вартості послуг склала 297,81 гривень.

 

Аудитом встановлено, що Пунктом 3 Порядку № 305 розмір оплати за годину роботи адвоката з надання безоплатної вторинної правової допомоги становить 2,5 відсотка мінімальної заробітної плати, визначеної законом на час надання послуг адвокатом. Проте, зазначеним пунктом не визначено механізм нарахування винагороди за виконання доручення, під час яких було змінено розмір мінімальної заробітної плати, в частині застосування розміру мінімальної заробітної плати на час видання доручення або на час звітування за виконані доручення.

Таким чином, при розрахунках винагороди адвокатам у 2014 році, за отримані доручення у 2013 році, враховувався розмір мінімальної заробітної плати на час закінчення виконання доручення. Якщо у вищезазначеному випадку застосувати розмір мінімальної заробітної плати, який діяв на дату видачі відповідного доручення, то сума винагороди адвокатів зменшилась би на 8922,51 гривень. Тобто, дана розбіжність виникла внаслідок відсутності однозначності тлумачення поняття «час надання послуг адвокатом». (Перерахунок винагороди адвокатам додається).

 

Директором Центру Клепкою В.Г. стосовно зазначеного надані пояснення: «Доручення для здійснення захисту за призначенням видані адвокатам до 1 грудня 2013 р. продовжують ними виконуватись протягом 2013 – 2014 рр., у зв’язку з тривалістю кримінального процесу, який може тривати і декілька років. Адвокат, який отримав доручення до грудня 2013 р., подає звіт по завершені стадії кримінального провадження, яка тривала і завершена у грудні 2013 р. або у 2014 р. Тобто адвокат виконував доручення протягом грудня 2013 р. та протягом 2014 року. Відповідно до вищезазначеної постанови оплата послуг адвоката за годину роботи визначена у розмірі 2,5 відсотка мінімальної заробітної плати на час надання послуг. Час надання послуг адвоката, а саме здійснення захисту у кримінальному процесі (виконання доручення) - грудень 2013 р., 2014 рік., тому для оплати послуг адвоката центром застосовувалась мінімальна заробітна плата, яка діє з грудня 2013 р.

Крім того, згідно ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» та ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» мінімальна заробітна плата з грудня 2013 р. становить 1218 грн., тому застосовувати при будь-яких підрахунках, які залежні від розміру мінімальної заробітної плати іншу, ніж та, яка передбачена законом, є порушенням даного закону.

Відповідно до ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Рішенням Конституційного Суду від 09.02.1999 р. надано роз’яснення ст. 58, а саме, що за загальним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, дія нормативно-правового акта починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце».

Також, в ході аудиторського дослідження виявлені факти, коли адвокатами у довідках про виконання окремих дій з надання безоплатної вторинної правової допомоги зазначаються завищений обсяг часу на проїзд, який необхідний для подолання зазначеної відстані. Наприклад, на відстань в межах міста 2,2 км., 0,8 км., 2,8 км. витрачається в середньому 50-60 хвилин. Аналіз витрат на проїзд адвокатів з урахуванням відстані та нарахування винагороди за послуги проведений в ході аудиту наведено у таблиці.

 

Аналіз витрат на проїзд адвокатів з урахуванням відстані та нарахування винагороди за послуги

Адвокат

Акт наданих послуг(№ та дата)

проїзд в обидві сторони, хв.

Маршрут проїзд від до

Відстань , км. (сайт tip.in.ua)

Витрати на проїзд громадським транспортом, грн.

Мельник С.В.

43

09.12.2013

60

м.Б.Церква, вул.Шевченко, 95

м.Б.Церква, вул.Ш-Алейхема, 69

0,8

4

 

 

 

60

м.Б.Церква, вул.Ш-Алейхема, 69

м.Б.Церква, вул.Шевченко, 95

0,8

 

Мельник С.В.

42

09.12.2013

60

м.Б.Церква, вул.Шевченко, 95

м.Б.Церква, вул.Привокзальна, 3

2,8

4

 

 

 

60

м.Б.Церква, вул.Привокзальна, 3

м.Б.Церква, вул.Шевченко, 95

2,8

 

Мельник С.В.

29

13.08.2013

50

м.Б.Церква, вул.Калініна,4

м.Б.Церква, вул.Привокзальна, 3

0,9

4

 

 

 

50

м.Б.Церква, вул.Привокзальна, 3

м.Б.Церква, вул.Шевченко, 95

2,8

 

Мельник С.В.

28

13.08.2013

60

м.Б.Церква, вул.Калініна,4

м.Б.Церква, вул.Привокзальна, 3

0,9

4

 

 

 

35

м.Б.Церква, вул.Привокзальна, 3

м.Б.Церква, вул.Шевченко, 95

2,8

 

Овчаренко Ю.І.

2

28.05.2013

39

М.Фастів, вул.Кірова, 9

м.Фастів, вул.Осипенка,6

2,2

 

 

 

 

 60

м.Фастів, вул.Осипенка,6

М.Фастів, вул.Кірова, 9

2,2

 

Овчаренко Ю.І.

3

28.05.2013

50

М.Фастів, вул.Кірова, 9

м.Фастів, вул.Осипенка,6

2,2

 

 

 

 

 60

м.Фастів, вул.Осипенка,6

М.Фастів, вул.Кірова, 9

2,2

 

Овчаренко Ю.І.

4

28.05.2013

50

М.Фастів, вул.Кірова, 9

м.Фастів, вул.Осипенка,6

2,2

 

 

 

 

 60

м.Фастів, вул.Осипенка,6

М.Фастів, вул.Кірова, 9

2,2

 

 

Стосовно зазначеного заступником директора Сірик О.С. були надані пояснення, що Порядком № 305 не встановлено часових меж, за які адвокат має виконувати ті чи інші дії, починаючи від проїзду і закінчуючи слідчими (процесуальними) діями. Порядком № 305 не визначено, що має вкладатись в позицію «проїзд»: фактичний проїзд, час очікування загального транспорту і проїзд, час прибутті і очікування тощо. Тобто, рахується загальний час прибуття і вибуття адвокату від однієї маршрутної точки до іншої. У разу проїзду до міліції та суду, цей час можливо зафіксувати в корінці (час прибуття). У разі повернення додому або до офісу адвокат хронометрує себе сам.

2.4.         Оцінка стану операцій на реєстраційних рахунках, відкритих в органах державного казначейства.

 

При аудиті даного питання застосовувався метод документальної перевірки, опитування, аналітичний огляд, підтвердження.

Оцінку стану операцій на реєстраційних рахунках, відкритих в органах державного казначейства, проведено суцільним методом за період з 01.01.2014 по 30.06.2014.

Оцінці підлягали: меморіальні ордери №2, первинні документи (виписки з рахунків, платіжні доручення, реєстри бюджетних зобов`язань, реєстри фінансових зобов`язань, реєстри платіжних доручень), картки аналітичного обліку касових видатків.

Відповідальною особою за ведення касових та банківських операцій (робота з казначейськими виписками, платіжними дорученнями) за період, що підлягав аудиту, є головний бухгалтер Іщенко Олена Борисівна.

Аналітичний облік руху коштів протягом 2013 року – І півріччя
2014 року здійснювався по кожному рахунку окремо. Інформація про наявність і рух грошових коштів було відображено на субрахунках
321 -20 , 321 – 30 «Реєстраційні рахунки», і систематизувалася у меморіальному ордері № 2 та №2 АДВ
.

В Центрі наявні всі виписки казначейства. Оцінкою відповідності сум у виконаних платіжних дорученнях та виписках казначейства розбіжностей не встановлено.

Оцінкою законності списання коштів щодо їх нецільового використання, порушень не встановлено.

Протягом 2013 року – 1 півріччя 2014 року обороти за казначейськими виписками та залишки на рахунках згідно з казначейськими виписками відповідають даним аналітичного обліку установи.

Поточні та інші рахунки в установах банку не відкривалися.

 

2.5.         Оцінка ведення касових операцій та обліку коштів, виданих під звіт.

 

При аудиті даного питання застосовувався методи документальної перевірки, опитування, аналітичного огляду, підтвердження, звірки.

Оцінці підлягали: накази про направлення працівників у відрядження, табеля обліку робочого часу, меморіальні ордери №8 «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами», книги «Журнал-головна», авансові звіти з підтверджуючими документами, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, авансові звіти, меморіальний ордер №1 та книга «Журнал-головна».

Оцінку правильності ведення касових операцій та обліку коштів, виданих під звіт проведено суцільним способом.

Відповідальною за ведення касових операцій у 2013 та І півріччі 2014 року була заступник директора Сірик О.С., з якою укладено договір про повну матеріальну відповідальність від 19.03.2013 року.

Оцінкою правильності ведення касових операцій та розрахунків з підзвітними особами виявлено, що виплата заробітної плати та інші виплати проводяться з використанням платіжних карток.

Ведення касових операцій здійснювалось відповідно до Положення 637.

З метою оцінки організації фактичного контролю за збереженням коштів в касі в ході проведення аудиту відповідно до наказу директора Центру від 16.07.2014 № 43 проведено інвентаризацію каси, якою нестач та лишків не встановлено.

Проведеною оцінкою правильності ведення бухгалтерського обліку виявлено, що протягом січня-жовтня 2013 року Центром в недотримання вимог Наказу № 114 (з 06.08.2013 Наказ №611) на субрахунку 234 «Господарські матеріали і канцелярське приладдя» обліковувались марки, придбання та рух яких потрібно здійснювати на субрахунку 331 «Грошові документи в національній валюті».

Головним бухгалтером Іщенко О.Б. надані наступні пояснення. В квітні 2013 року були придбані марки та немарковані конверти. При взятті на облік дана продукція (марки) помилково була оприбуткована на 234 рахунок де і обліковувалась до жовтня 2013 року. В жовтні 2013 року була виявлена дана помилка і марки (залишок в сумі 105,20 грн) були списані з 234 рахунку і перенесені на 331 рахунок «Грошові документи в національній валюті». З цього часу марки зберігаються в сейфі і обліковуються в касі.

Направлення працівників у відрядження здійснюється на підставі наказів директора Центру. При аудиті своєчасності нарахування та виплати працівникам Центру коштів на відрядження встановлено незабезпечення працівників Центру авансом на відрядження.

Крім цього, встановлено, що працівники які направлялись у відрядження згідно наказів, після повернення не надавали авансові звіти. Витрати на проїзд, на проживання та добові Центром не відшкодовувались. Так, протягом 2013 року працівники Центру згідно наказів директора направлялись у відрядження 12 разів, а надано авансових звітів по 9 відрядженнях. Протягом І півріччя 2014 року працівники направлялись у відрядження 9 разів, а надано тільки 1 авансовий звіт.

Слід зазначити, що Центром на 2013 рік планувалися кошти на відрядження у розмір 2,0 тис. грн, також були отримані асигнування у запланованому розмірі. Але Центром були зареєстровані зобов’язання на суму 0,95 тис. грн, а кошти в розмірі 1,05 тис. грн. були повернуті до бюджету.

Головним бухгалтером Іщенко О.Б. надані наступні пояснення. В зв’язку з особливостями бюджетного процесу 2013 року (відсутністю коштів на оплату платіжних доручень) аванси на відрядження не видавались.

У відрядження, в основному, направлявся директор Клепка В.Г. Авансові звіти ним були подані у грудні 2013 року по всім відрядженням і зареєстровані зобов’язання в ДКСУ. Оплата за даними зобов’язаннями здійснена в 2014 році.

По відрядженням, які не оплачені за 2013, витрати (проїзд, проживання, харчування) здійснювались за рахунок запрошуючої сторони:

Клепка В.Г. - м. Луцьк 26-27.02.2013;

Клепка В.Г. – м. Бахчисарай 12-17.06.2013;

Батуревич В.П. – м. Київ 15.10.2013.

В 2014 році кошторисні призначення на момент відряджень становили 1250 грн, в цю суму увійшло 950 грн. перереєстрованої заборгованості за 2013 рік та один авансовий звіт Клепки В.Г. на 80 грн. за 25.03.2014. (Профінансовано 1000 грн). Залишку кошторисних призначень по КЕКВ 2250 не вистачало для реєстрації фінансових зобов’язань в повному обсязі. Станом на 06.08.2014 подані авансові звіти по відрядженням за березень, квітень, травень 2014 року. Загальна сума поданих авансових звітів становить 620 грн. Разом з цим повідомляю, що дані фінансові зобов’язання зареєстровані 07.08.2014 в ДКСУ.

Зазначені у пояснені авансові звіти із додатками перевірено в ході аудиту.

Отже, Центром не дотримано вимог п. 5 Розділу І та п. 11 Розділу ІІ Інструкції № 59 «Про службові відрядження в межах України та за кордон» в частині не забезпечення працівників коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом) та недотримання вимог п. 7 Розділу І та п. 17 Розділу ІІІ Інструкції 59 в частині звітування працівників після повернення з відрядження, що призвело до не донарахування та не виплати працівникам Центру добових та витрат на проїзд в сумі 620 гривень.

 

2.6.         Оцінка правильності проведення оплати праці та нарахувань на заробітну плату.

 

 

При аудиті даного питання застосувались методи арифметичної та документальної перевірки, аналітичний огляд, підтвердження, звірки.

Оцінку правильності оплати праці працівників та нарахувань на заробітну плату проведено суцільним способом за період з 01.01.2013 по 30.06.2014 років.

Аудит правильності проведення оплати праці проведено за наступними документами: кошторисами доходів та видатків на 2013 - 2014 роки за загальним фондом державного бюджету, Положеннями про встановлення надбавок, доплат, здійснення преміювання працівників, штатними розписами, розрахунково-платіжними відомостями за видами оплат, особовими картками працівників Центру, табелями обліку використання, робочого часу, наказами Центру, меморіальними ордерами № 5.

Відповідальною особою за нарахування заробітної плати працівникам Центру протягом 2013 року, І півріччя 2014 року була головний бухгалтер Іщенко О.Б.

У період, що підлягав аудиту, оплата праці працівників Центру здійснювалась відповідно до посадових окладів, затверджених у штатних розписах.

На 2013, 2014 роки штатні розписи затверджувалися директором Координаційного Центру Вишневським А.В.

Протягом 2013, І півріччя 2014 року зміни до штатних розписів вносились у зв'язку із зміною структури та розміру посадових окладів працівників.

Згідно з штатним розписом чисельність працівників Центру затверджена:

- на 2013 рік - у кількості 8 штатних одиниць з місячним фондом оплати праці по посадовим окладам у розмірі 12,6 тис. грн;

- на 2014 рік - у кількості 8 штатних одиниць з місячним фондом 12,9 тис. грн;

- на 2014 рік (вводиться в дію з 01 березня 2014 року) – у кількості 16 штатних одиниць з місячним фондом 24,0 тис. гривень.

Оцінкою правильності складання і затвердження штатних розписів

(загальний фонд) у 2013- 2014 роках встановлено, що в порушення пункту 38 Порядку № 228 штатний розпис на 2014 рік у кількості 8 штатних одиниць затверджений директором Координаційного центру без зазначення дати такого затвердження.

При суцільному співставленні посадових окладів з даними особових рахунків працівників порушень не виявлено. Фактів утримання понадштатних чи понаднормативних посад не встановлено.

Встановлення посадових окладів, доплат та надбавок проводилось відповідно до вимог Постанови № 552.

Оцінкою дотримання вимог законодавства при нарахуванні та виплаті посадових окладів працівникам Центру встановлено наступне.

Пунктами 3.3, 3.4 Правил внутрішнього трудового розпорядку Центру визначено, що для провідних спеціалістів відділу надання правової допомоги затриманим особам (черговим) запроваджується підсумований облік робочого часу. При підсумованому обліку робочого часу робота працівників регулюється графіками роботи (змінності), які розробляються роботодавцем і погоджуються з представницьким органом.

Співставленням графіків роботи (змінності), табелів обліку використання робочого часу та підрахунком відпрацьованих годин у кожному місяці встановлено, що у разі неповного відпрацювання місяців у зв’язку з відпустками, тимчасовою непрацездатністю тощо, 4 працівникам (черговим) у 2013 році та 1 працівнику (черговому) у І півріччі 2014 року кількість фактично відпрацьованого часу у табелях обліку робочого часу визначалася у днях, а не годинах. Таким чином, сума посадового окладу обраховувалась пропорційно фактично відпрацьованих днів у місяці, а не годин, внаслідок чого за період, що підлягав аудиту, таким працівникам було зайво нараховано заробітної плати на загальну суму 69,78 грн, крім того ЄСВ 25,33 грн, недонараховано – на загальну суму 1125,72 гривень.

В ході аудиту головним бухгалтером проведено перерахунок заробітної плати пропорційно відпрацьованих годин, коригування буде проведено при нарахуванні заробітної плати працівників за серпень 2014 року. (Перерахунок та пояснення головного бухгалтера додається).

Оцінку правомірності встановлення, нарахування та виплати надбавок та доплат працівникам Центру проведено суцільним методом.

В ході аудиту встановлено, що протягом 2013, І півріччя 2014 років працівникам, які здійснюють чергування відповідно до затвердженого графіку чергувань, в недотримання вимог статті 108 КЗпП України надбавка за роботу в нічний час нараховувалась в розмірі 25 % від посадових окладів, а не за кожну годину роботи з 22 до 6 години ранку. Внаслідок цього, у 2013 році 5 працівникам Центру зайво нараховано заробітної плати на загальну суму 6874,12 грн, крім того, ЄСВ на суму 1378,27 грн, за І півріччя 2014 року 6 працівникам Центру зайво нараховано заробітної плати на загальну суму 4733,91 грн, крім того, ЄСВ на суму 1125,14 гривень.

Під час проведення аудиту порушення усунуто в повному обсязі, шляхом утримання з 5 працівників зайво нарахованих сум за 2013 рік та перерахування їх до бюджету, за І півріччя 2014 року зроблений перерахунок заробітної плати - з 6 працівників утримано зайво нараховані суми.

Під час проведення аудиту було розглянуто умови матеріального стимулювання працівників Центру.

Умови матеріального стимулювання праці працівників Центру у вигляді нарахування та виплати надбавок, доплат, премій, надання матеріальної допомоги визначені на 2013-2014 роки Колективним договором, Положенням про преміювання та Положенням про встановлення надбавок і доплат працівникам Центру.

Згідно з пунктом 3.1 Положення про преміювання, розмір премії в наказах визначається у відсотках до суми нарахованої заробітної плати (посадовий оклад, надбавки та ін.) за фактично відпрацьований час у даному місяці.

В недотримання вищевказаного Положення у січні 2013 року відповідно до наказу директора Центру від 31.01.2013 № 7 працівникам Центру була встановлена премія за січень 2013 року у відсотках до посадового окладу, а не до суми нарахованої заробітної плати, внаслідок чого працівниками було недоотримано заробітної плати на загальну суму 635,03 гривень.

Під час проведення аудиту головним бухгалтером зроблений перерахунок, вказана сума буде донарахована працівникам у серпні 2014 року. Директором надані пояснення щодо підписання зазначеного наказу попереднім директором, який був звільнений 31.01.2013 року

Відповідно до вимог пункту 3 Постанови № 552 преміювання, установлення надбавок і доплат, надання матеріальної допомоги директорові здійснюється за погодженням з директором Координаційного центру.

Слід зазначити, що протягом 2013 та І півріччя 2014 року у кожному конкретному випадку необхідний дозвіл Координаційного центру на виплату премій директору Центру надавався з визначенням конкретного розміру премії. А також були надані дозволи Координаційного центру на встановлення та виплату надбавки за виконання особливо важливої роботи та матеріальної допомоги на оздоровлення.

Оцінкою правильності проведення нарахування матеріальної допомоги на оздоровлення, на вирішення соціально - побутових питань встановлено, що матеріальна допомога на оздоровлення виплачувалася в розмірі посадового окладу при наданні щорічної відпустки, матеріальна допомога на вирішення соціально - побутових питань не виплачувалася.

Аудитом нарахування оплати праці працівникам Центру за час перебування їх у відрядженні протягом 2013 року та І півріччя 2014 року виявлено, що за кожний день перебування у відрядженні працівникам нараховувався денний заробіток, що є недотриманням вимог пункту 3 Порядку № 100.

Відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 18.04.2012 № 283/13/155-12 “весь період перебування у відрядженні є робочим часом працівника, за який відповідно до статті 121 Кодексу законів про працю України має виплачуватись заробітна плата згідно з умовами трудового або колективного договору, в т. ч. нараховуватись премії, якщо вони передбачені цими умовами, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку. Для проведення розрахунку середньої заробітної плати для порівняння її із денним заробітком використовують норми Порядку № 100. Якщо за період відрядження нарахована заробітна плата нижче середньої заробітної плати, обчисленої згідно із законодавством, тоді виплачується середня заробітна плата.”

Всупереч вищевикладеному, Центром не проводилося порівняння середньої заробітної плати за два попередніх місяці із денним заробітком.

В ході аудиту по всіх працівниках, які перебували у відрядженнях у 2013 році та І півріччі 2014 року таке порівняння було зроблено, внаслідок чого встановлено, що одному працівнику Центру недонараховано заробітної плати на загальну суму 9,66 гривень.

У серпні 2014 року головним бухгалтером буде проведено донарахування вищевказаних виплат. (Перерахунок та пояснення головного бухгалтера додаються).

Водночас, наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008 № 489 зі змінами “Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці”, виданого з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій щодо обліку особового складу, використання робочого часу та розрахунків з працівниками із заробітної плати, затверджено, зокрема, типову форму П-5 "Табель обліку використання робочого часу".

Табель обліку використання робочого часу складається на підставі наказів підприємств, установ, організацій про рух особового складу (призначення, звільнення, відрядження, відпустки тощо).

Всупереч вищевикладеному, в табелях обліку робочого часу Центру не відображаються дні відряджень працівників. (Пояснення заступника директора додається).

Оцінкою правильності проведення нарахування оплати часу щорічних, додаткових відпусток та допомоги по тимчасовій непрацездатності порушень не виявлено.

 

 

2.7. Оцінка стану дебіторської та кредиторської заборгованості та причин її утворення. Дотримання при укладанні угод діючого законодавства про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти.

 

При аудиті даного питання застосовувались методи фактичної перевірки та документальної перевірки, підтвердження та звірки (обсяг перевірених коштів склав 210,0 тис. грн.). Аудит проведено вибірковим способом за період з 01.03.2014 по 30.06.2014.

Слід зазначити, що перевірка достовірності обсягів кредиторської заборгованості та державні закупівлі перевірялись Білоцерківською об’єднаною державною фінансовою інспекцією за період з 01.01.2013 по 01.03.2014. Акт від 16.04.2014 №11-31/63. Порушень не встановлено.

Оцінці підлягали: меморіальні ордери № 6 та № 6 АДВ, первинні документи, які додаються до облікових регістрів (накладні, акти виконаних робіт, акти звірок взаєморозрахунків тощо), книги обліку асигнувань та прийнятих зобов'язань,укладені договори, контракти, угоди.

Оцінкою обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості за даними бухгалтерської звітності та звітів про заборгованість за бюджетними коштами встановлено, що станом на 01.01.2014 та на 01.07.2014 дебіторська заборгованість не обліковується.

Станом на 01.01.2014 загальна сума кредиторської заборгованості за загальним фондом склала 158,5 тис. грн, а саме:

-          за КПКВ 3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної вторинної правової допомоги» в сумі 9,3 тис. грн., в тому числі: за КЕКВ 2210 – 5,7 тис. грн, за КЕКВ 2240 – 2,6 тис. грн, за КЕКВ 2250 – 1,0 тис. грн;

-          за КПКВ 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги» за КЕКВ 2240 в сумі 149,2 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість в сумі 84,6 тис.грн. є простроченою (в межах строків позовної давності), в сумі 73,9 тис.грн. є поточною. (утворена у грудні 2013 року).

Станом на 01.07.2014 загальна сума кредиторської заборгованості за загальним фондом склала 407,7 тис. грн, а саме:

-          за КПКВ 3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної вторинної правової допомоги» в сумі 0,9 тис. грн, в тому числі: за КЕКВ 2210 – 0,9 тис. грн, за КЕКВ 2250 – 0,03 тис. грн;

-          за КПКВ 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги» за КЕКВ 2240 в сумі 406,8 тис. гривень.

Кредиторська заборгованість в сумі 288,6 тис.грн. є простроченою (в межах строків позовної давності), в сумі 119,1 тис.грн. є поточною. (утворена у червні 2014 року).

Слід зазначити, що прострочена заборгованість непогашена внаслідок недостатнього бюджетного фінансування.

Вищезазначена заборгованість, яка рахується в обліку, підтверджена наявними первинними документами.

Порушень діючого законодавства при укладанні угод про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти не встановлено.

Оцінкою стану відповідності сплаченої вартості товарів, робіт та послуг умовам укладених договорів, а також відповідності кількості та асортименту отриманих товарів, робіт та послуг умовам договорів порушень не встановлено.

 

2.8. Оцінка стану збереження та використання придбаних нематеріальних активів, основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та товарно-матеріальних цінностей.

При аудиті даного питання застосовувались методи фактичної та документальної перевірки, підтвердження та спостереження. Аудит проведено вибірковим способом за період (з 01.01.2013 по 30.06.2013 та з 01.01.2014 по 31.03.2014). Проведеним аудитом охоплено матеріальних цінностей на загальну суму 57,0 тис. гривень.

Оцінці підлягали: меморіальні ордери №№ 6, 10, первинні документи до них (рахунки, накладні, акти приймання-передачі робіт), договори купівлі-продажу (про надання послуг, поставки), реєстраційні документи фізичних осіб - підприємців, які надавали послуги або виконували роботи, акти списання, книга „Журнал-головна”.

Матеріальні цінності Центру знаходяться на відповідальному зберіганні та закріплені за матеріально-відповідальними особами, з якими укладено договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Проведеною оцінкою правильності ведення бухгалтерського обліку за розрахунками з дебіторами та кредиторами щодо придбання основних засобів, інших необоротних активів та товарно-матеріальних цінностей, та їх списання, порушень не встановлено.

Оцінкою дотримання об’єктом аудиту періодичності та порядку проведення інвентаризації основних засобів, запасів, розрахунків, правильності оформлення та відображення в бухгалтерському обліку її результатів, порушень не встановлено. Річну інвентаризацію у 2013 році проведено відповідно до наказу від 31.10.2013 № 51 «Про проведення щорічної інвентаризації», якою лишків та недостач не встановлено.

У ході проведення аудиту, з метою оцінки організації фактичного контролю за збереженням майна, відповідно до наказу директора Центру від 16.07.2014 № 43 «Про проведення вибіркової інвентаризації каси та товарно-матеріальних цінностей в період проведення внутрішнього аудиту», проведено вибіркову інвентаризацію основних засобів та інших необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, які знаходяться на зберіганні у матеріально-відповідальних осіб заступника директора Сірик О.С., головного бухгалтера Іщенко О.Б. та головного спеціаліста Батуревич В.П.

Проведеним в ході аудиту вибірковим обстеженням фактичної наявності основних засобів, товарно-матеріальних цінностей лишків та недостач не встановлено.

Проведеною оцінкою правильності нарахування зносу порушень не встановлено.

Проведеною оцінкою стану обліку основних фондів та нематеріальних активів порушень не встановлено.

 

2.9. Оцінка правильності ведення бухгалтерського обліку, законності та достовірності фінансової звітності.

При аудиті даного питання застосовувались методи документальної перевірки, опитування. Оцінці підлягали: меморіальні ордери, журнал-головна, бухгалтерська та фінансова звітність.

Ведення бухгалтерського обліку покладено на головного бухгалтера.

Центром складається фінансова та бюджетна звітність згідно вимог наказу Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів».

Виявлені порушення у веденні бухгалтерського обліку викладені у попередніх розділах.

 

ІІІ ПІДСУМКОВА ЧАСТИНА

Аудиторський висновок

З огляду на те, що за результатами проведення планового внутрішнього аудиту (фінансовий аудит та аудит відповідності) діяльності Центру за період з 01.01.2013 по 30.06.2014 року виявлені окремі порушення та недоліки, які мають обмежений вплив на стан фінансово-господарської діяльності Центру, а також встановлений рівень внутрішнього контролю потребує вдосконалення, надається умовно-позитивний висновок.

Зокрема, за результатами проведення планового внутрішнього аудиту діяльності Центру встановлено наступне.

1. Всупереч вимогам статті 108 КЗпП України Додатком №2 до Колективного договору “Перелік надбавок, доплат, які встановлюються працівникам Київського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги”, пунктом 2.4. Положення про облікову політику та пунктом 1.2.3. Положення про встановлення надбавок і доплат працівникам Київського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги визначено, що директор має право установлювати надбавку за роботу в нічний час в розмірі 25 % від посадового окладу для працівників, які здійснюють чергування, відповідно до затвердженого графіку чергувань а не за кожну годину роботи з 22 до 6 години ранку.

2. Наказом від 03.01.2013 № 4 директором Центру затверджено Положення про облікову політику Київського обласного центру за надання безоплатної вторинної правової допомоги з додатками, які регулюють питання трудових і соціально-економічних відносин працівників та роботодавців, що є порушенням норм розділу І та ІІ «Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 № 1213.

3. В порушення п. 38 Порядку № 228 Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету на 2013 рік затверджені в.о. директора Координаційного центру, без зазначення дати такого затвердження та штатний розпис на 2014 рік у кількості 8 штатних одиниць також затверджений директором Координаційного центру без зазначення дати такого затвердження.

4. В недотримання п.20 статті 116 Бюджетного Кодексу України, п. 51 Порядку № 228 Центром були взяті бюджетні зобов'язання

·        за КПКВ 3603030 «Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної допомоги» без відповідних бюджетних асигнувань у жовтні 2013 року на суму 47,09 тис.грн, у листопаді на суму 43,5 тис.грн;

·        за КПКВ 3603020 «Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги» без відповідних бюджетних асигнувань на суму 1,9 тис. грн. у березні 2013 року.

За результатом 2013 року бюджетні зобов’язання взяті в межах асигнувань.

5. Встановлено недотримання вимог п.2, 4, 5 Порядку № 305, п. 1 Наказу № 37 та п.8 Порядку №1363, що призвело до зайвого нарахування послуг та відшкодування витрат адвокатам на загальну суму 9626,72 грн, в тому числі за час не підтверджений належним чином оформленими корінцями доручень – 1404,93 грн. та за час не підтверджений корінцями до доручень взагалі - 1051,41 грн, загальна сума недонарахованої вартості послуг склала 297,81 гривень.

6. Внаслідок відсутності однозначного тлумачення поняття «час надання послуг адвокатом» при розрахунках винагороди адвокатам у 2014 році, за отримані доручення у 2013 році, існує ймовірність зайво нарахованої винагороди адвокатам у сумі 8922,51 гривень.

7. Відсутність механізму визначення часу на проїзд у різних місцевостях в залежності від транспортного сполучення, відстані, погодних умов, тощо, приводить до завищений обсяг часу на проїзд, який необхідний для подолання зазначеної відстані, і як наслідок, зайво нарахованим сумам адвокатам.

8. У 2013 році встановлено недотримання вимог Наказу №114 та Наказу № 611 в частині незабезпечення обліку марок на відповідному рахунку бухгалтерського обліку.

9. Встановлено недотримання вимог п. 5 Розділу І та п. 11 Розділу ІІ Інструкції 59 в частині не забезпечення працівників коштами для здійснення поточних витрат під час службового відрядження (авансом) та недотримання вимог п. 7 Розділу І та п. 17 Розділу ІІІ Інструкції 59 в частині звітування працівників після повернення з відрядження, що призвело до не донарахування та не виплати працівникам Центру добових та витрат на проїзд в сумі 620 гривень. В ході аудиту зареєстровані зобов’язання по розрахункам з підзвітними особами в сумі 620 гривень.

10. Встановлено порушення щодо обрахування суми посадового окладу пропорційно фактично відпрацьованих днів у місяці, а не годин, що призвело до зайвого нарахування заробітної плати на загальну суму 69,78 грн, крім того ЄСВ 25,33 грн, та до не донарахування – на загальну суму 1125,72 гривень.

11. В недотримання вимог статті 108 КЗпП надбавка за роботу в нічний час нараховувалась в розмірі 25 % від посадових окладів, а не за кожну годину роботи з 22 до 6 години ранку, що призвело до зайвого нарахування заробітної плати на загальну суму 11608,03 грн, крім того, ЄСВ на суму 2503,67 гривень.

12. В недотримання Положення про преміювання працівникам Центру була встановлена премія за січень 2013 року у відсотках до посадового окладу, а не до суми нарахованої заробітної плати, внаслідок чого працівниками було недоотримано заробітної плати на загальну суму 635,03 гривень.

13. Всупереч пункту 3 Порядку № 100 та листа Міністерства соціальної політики України від 18.04.2012 № 283/13/155-12 Центром не проводилося порівняння середньої заробітної плати за два попередніх місяці із денним заробітком, внаслідок чого недонараховано заробітної плати на загальну суму 9,66 гривень.

14. В табелях обліку робочого часу Центру не відображаються дні відряджень працівників.

 

Аудиторський звіт складено в 1-му примірнику на 35 аркушах.

(згідно з п. 6.18 Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 №1247).

 

 

 

Керівник аудиторської групи І.А.Власова

Члени групи: І.В. Шкурченко Т.М. Микитюк

 

 

З аудиторським звітом ознайомлений:

 

Директор Київського обласного центру

з надання безоплатної вторинної

правової допомоги В.Г.Клепка

   
© 2014-2015 Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Київській області | При використанні матеріалів сайту посилання обов'язкове
Розробка: Троценко Сергій |  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.